บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ตำแหน่ง : 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
กลุ่ม :
ผู้บริหารระดับสูง
อีเมล : 
jutamas.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-628-5129

วุฒิการศึกษา : 

พบม. สถาบันบัณฑิตพัตนบริหารศาสตร์(NIDA)