[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อ 15 มกราคม 2505
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยเชียงราย
ระดับปริญญาโท : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาเอก : กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2533 : ครูใหญ่ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2543 : หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2547 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
พ.ศ. 2549 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
พ.ศ. 2560 : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
พ.ศ. 2563 : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2560 : การบริหารการศึกษาประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน
พ.ศ. 2563 : การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ AI สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ
1. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ปี พ.ศ. 2550-2553
2. ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 และเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงราย
3. เลขานุการศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปี พ.ศ. 2557
4. รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปี พ.ศ. 2557
5. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปี พ.ศ. 2557
6. ประธานกลุ่ม Cluster ประชารัฐกลุ่มที่ 16 ประสานงาน สพฐ.
7. หัวหน้าคณะทำงานโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. หัวหน้าคณะทำงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
9. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตครู ปี พ.ศ. 2542-2550 และคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครู จังหวัดเชียงราย
10.ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
รางวัล/ผลงานดีเด่น
1. MOE AWARDS ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 สาขา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ระดับดี จาก สพฐ. ประจำปี 2560
3. เสมา ป.ป.ส. ระดับเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556
4. รางวัลผู้นำสนับสนุนลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555
5. รางวัลคุรุสดุดีของคุรุสภา ประจำปี 2554
6. รางวัลบุคคลดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา ของชมรมครูอำเภอเชียงของ ประจำปี 2546
7. รางวัลผู้บริหารนอกสถานศึกษาดีเด่นของ สปจ.เชียงราย ประจำปี 2545
8. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงชัย ประจำปี 2542
9. แม่พิมพ์ตัวอย่างของจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานคุรุสภาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2536
10. ครูดีเด่นภาษาไทย ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2531
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการและหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats