[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
 Techno.News
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center
9 มีนาคม 2563รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของกระทรวงศึกษาธิการในด้าน Resource Teaching

วันที่ 3 และวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของกระทรวงศึกษาธิการในด้าน Resource Teaching โรงแรม เบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน จึงจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center สำหรับให้บริการสื่อเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้คุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน โดยแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ที่พัฒนาโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทรงการศึกษา และประชาชน ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของตอนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ศึกษานิเทศก์จากทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะการติดตั้งชุดโปรแกรมตลอดจนการใช้งานต่าง เพื่อนำไปขยายผลยังโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

สำหรับแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ประกอบด้วยชุดโปรแกรม แอปพลิเคชัน และระบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบครบวงจร 5 ส่วน ได้แก่

  1. Authoring Tool (AT): โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  2. Content Verification System (CVS): ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  3. Content Center (CC): แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  4. Content Management System (CMS): ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  5. Local Content Server (LCS): ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีเนื้อหาสำหรับให้บริการ 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย พร้อมรองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวให้ใช้งานทั่วประเทศได้ภายในเดือนมีนาคมนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


View 405

Techno.News ที่เกี่ยวข้อง
   สธ.-ศธ. ร่วมกันจัดเตรียมแนวทางเปิดเรียน 26 พฤษภาคม 2563
   สพฐ. ขอเชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล" 5 พฤษภาคม 2563
   สพฐ. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 29 เมษายน 2563
   การอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center 9 มีนาคม 2563
   Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560  8 มีนาคม 2560
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
*** Download บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)หนังสือ ศธ 04005/ว1533-ว1534 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2563 ***
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว1338,1337 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 บัญชีจัดสรรและเอกสารแนบทั้งหมด
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการและหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats