[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
 เอกสารเผยแพร่ บทความ
หมวดหมู่ : บทความเทคโนโลยีทางการศึกษา
สพฐ. วางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:19:45
  
นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชาการศึกษา,ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโครงการรักษ์ป่าน่าน รวมจำนวน 48 คน ร่วมวางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮักปัว จ.น่าน
โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นปี 2562 ดำเนินงานโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำหรับในปีแรกได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการรักษ์ป่าน่าน ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความตระหนักในการรักษ์ป่า จำนวน 10 โรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 2 และ สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการวิจัย และกรอบแนวการดำเนินงานโครงการในระยะสั้น สำหรับในปี 2563 มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดขยายผล และเผยแพร่ความภาคภูมิใจการดำเนินงานโครงการรักษ์ป่าน่าน รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนต่อยอดโครงการให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเผยแพร่และให้โรงเรียนนำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามพระราชดำริโครงการรักษ์ป่าน่าน รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายของโรงเรียน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเชื่อมต่อความเป็นวิถีคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อยอดบูรณาการศาสตร์แห่งการจัดการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ที่หลากหลายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นแบบขยายผลการประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียนอย่างแพร่หลาย
 
นางสาวสมพร สามทองกล่ำ กล่าวว่า โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งที่มีมิติของความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดน่าน ที่ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนทุกคนให้ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเกิดความรักอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศร่วมกันของภาคีเครือข่ายจึงจำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะการนำ ICT หรือการใช้ IOT พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนวใหม่ด้านการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ต้นน้ำ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ และเชื่อมั่นว่าโครงการรักษ์ป่าน่าน จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงในกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้อากาศ ร่มเงา เช่นเดียวกับเยาวชนที่เข้มแข็งและเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป
 
ข่าว : รุณฤดี เลาหะพันธ์
ภาพ : ชุติมา สารมะโน


View : 192
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง : บทความเทคโนโลยีทางการศึกษา
  สพฐ. วางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน   5 พฤษภาคม 2563

  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
*** Download บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)หนังสือ ศธ 04005/ว1533-ว1534 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2563 ***
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว1338,1337 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 บัญชีจัดสรรและเอกสารแนบทั้งหมด
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการและหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats