Teacher OBEC DataTank 2016
 
   Home |  Administrator Login  
  สรุปรายงานการกรอกข้อมูล
  ค้นหาโดย :   
รหัส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Internet จำนวนโรงเรียน สถานะ
UNINET MOENET SAMART ทั้งหมด กรอกข้อมูลแล้ว
5004
 เชียงใหม่ เขต 4 26  107  23  111  24  ยังกรอกไม่ครบ
5005
 เชียงใหม่ เขต 5 27  93  65  101  101  กรอกครบแล้ว
5006
 เชียงใหม่ เขต 6 12  96  52  99  99  กรอกครบแล้ว
7601
 เพชรบุรี เขต 1 19  101  12  94  94  กรอกครบแล้ว
7602
 เพชรบุรี เขต 2 23  92  37  128  128  กรอกครบแล้ว
6701
 เพชรบูรณ์ เขต 1 31  153  48  152  152  กรอกครบแล้ว
6702
 เพชรบูรณ์ เขต 2 27  102  49  161  ยังกรอกไม่ครบ
6703
 เพชรบูรณ์ เขต 3 46  133  61  194  194  กรอกครบแล้ว
4201
 เลย เขต 1 29  167  54  161  161  กรอกครบแล้ว
4202
 เลย เขต 2 40  128  75  163  109  ยังกรอกไม่ครบ
4203
 เลย เขต 3 95  23  108  63  ยังกรอกไม่ครบ
5401
 แพร่ เขต 1 33  89  15  125  125  กรอกครบแล้ว
5402
 แพร่ เขต 2 28  104  25  132  132  กรอกครบแล้ว
5801
 แม่ฮ่องสอน เขต 1 29  114  34  138  24  ยังกรอกไม่ครบ
5802
 แม่ฮ่องสอน เขต 2 27  150  57  177  124  ยังกรอกไม่ครบ

 
หน้า   7/7
1 2 3 4 5 6 7
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : Internet School
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ