Teacher OBEC DataTank 2016
 
   Home |  Administrator Login  
  สรุปรายงานการกรอกข้อมูล
  ค้นหาโดย :   
รหัส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Internet จำนวนโรงเรียน สถานะ
UNINET MOENET SAMART ทั้งหมด กรอกข้อมูลแล้ว
8101
 กระบี่ 57  220  74  219  219  กรอกครบแล้ว
1001
 กรุงเทพมหานคร 38  29  40  40  กรอกครบแล้ว
7101
 กาญจนบุรี เขต 1 50  131  54  145  135  ยังกรอกไม่ครบ
7102
 กาญจนบุรี เขต 2 41  94  20  103  92  ยังกรอกไม่ครบ
7103
 กาญจนบุรี เขต 3 33  82  39  82  82  กรอกครบแล้ว
7104
 กาญจนบุรี เขต 4 35  71  48  93  93  กรอกครบแล้ว
4601
 กาฬสินธุ์ เขต 1 30  97  83  184  ยังกรอกไม่ครบ
4602
 กาฬสินธุ์ เขต 2 35  102  71  176  ยังกรอกไม่ครบ
4603
 กาฬสินธุ์ เขต 3 44  152  72  199  26  ยังกรอกไม่ครบ
6201
 กำแพงเพชร เขต 1 63  157  80  206  113  ยังกรอกไม่ครบ
6202
 กำแพงเพชร เขต 2 68  135  85  190  190  กรอกครบแล้ว
4001
 ขอนแก่น เขต 1 39  145  61  162  70  ยังกรอกไม่ครบ
4002
 ขอนแก่น เขต 2 37  154  95  211  80  ยังกรอกไม่ครบ
4003
 ขอนแก่น เขต 3 23  104  88  193  ยังกรอกไม่ครบ
4004
 ขอนแก่น เขต 4 32  88  90  181  ยังกรอกไม่ครบ
4005
 ขอนแก่น เขต 5 70  192  116  260  231  ยังกรอกไม่ครบ
2201
 จันทบุรี เขต 1 25  86  22  87  87  กรอกครบแล้ว
2202
 จันทบุรี เขต 2 37  79  37  107  107  กรอกครบแล้ว
2401
 ฉะเชิงเทรา เขต 1 51  137  40  143  143  กรอกครบแล้ว
2402
 ฉะเชิงเทรา เขต 2 51  145  46  152  152  กรอกครบแล้ว
2001
 ชลบุรี เขต 1 43  82  83  83  กรอกครบแล้ว
2002
 ชลบุรี เขต 2 37  112  32  112  112  กรอกครบแล้ว
2003
 ชลบุรี เขต 3 62  80  81  ยังกรอกไม่ครบ
1801
 ชัยนาท 41  175  13  184  124  ยังกรอกไม่ครบ
3601
 ชัยภูมิ เขต 1 40  114  136  248  248  กรอกครบแล้ว
3602
 ชัยภูมิ เขต 2 59  265  156  268  268  กรอกครบแล้ว
3603
 ชัยภูมิ เขต 3 32  189  127  194  194  กรอกครบแล้ว
8601
 ชุมพร เขต 1 43  119  25  118  118  กรอกครบแล้ว
8602
 ชุมพร เขต 2 39  121  24  121  121  กรอกครบแล้ว
9201
 ตรัง เขต 1 31  97  38  138  ยังกรอกไม่ครบ
9202
 ตรัง เขต 2 43  141  61  139  139  กรอกครบแล้ว
2301
 ตราด 41  104  43  112  112  กรอกครบแล้ว
6301
 ตาก เขต 1 19  101  31  110  110  กรอกครบแล้ว
6302
 ตาก เขต 2 51  122  41  120  119  ยังกรอกไม่ครบ
2601
 นครนายก 37  126  17  133  18  ยังกรอกไม่ครบ

 
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : Internet School
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ