[X] ปิด
   
 OBEC Salary 2019   
ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  Home :: โรงเรียนยืนยันข้อมูล :: เขตพื้นที่รับรองข้อมูล
ข้อมูล วันอังคาร 27 ตุลาคม 2563
หน่วยงาน จำนวนทั้งหมด ดำเนินการแล้ว ร้อยละ (%) ประเภท Internet รร. สถานะข้อมูล
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 256 189 73.83 มีสาย ไร้สาย รับรองแล้ว : 189 ยังไม่รับรอง : 37
   โรงเรียน,สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 29,890 24,992 83.61 29,136 754 ยืนยันแล้ว : 24,992 ยังไม่ยืนยัน : 4,898
 
 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 288 5936