[X] ปิด
   
 OBEC Salary 2019   
      ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2564
  Home :: LOGIN เข้าระบบ
โรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
โปรด LOGIN เข้าระบบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไข หรือหากถูกต้องแล้วโปรดยืนยันข้อมูล
[ .ข้อมูลการเช่า 3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2564. ]
ระดับ จำนวนทั้งหมด กรอกข้อมูลแล้ว ยังไม่กรอกข้อมูล ร้อยละ (%) สถานะข้อมูล
   โรงเรียน 29,355 29,085 270 99.08 กรอกแล้ว/รอยืนยัน  ยืนยันแล้ว : 26,646 ยังไม่กรอก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 322 312 10 96.89 กรอกแล้ว/รอยืนยัน  ยืนยันแล้ว : 257 ยังไม่กรอก
 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 288 5936