[X] ปิด
   
 OBEC Salary 2019   
      ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
  Home :: LOGIN เข้าระบบ
ข้อมูล วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564
ระดับ จำนวนทั้งหมด กรอกข้อมูลแล้ว ยังไม่กรอกข้อมูล ร้อยละ (%) สถานะข้อมูล
   โรงเรียน 29,642 27,788 1,854 93.75 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 302 276 26 91.39 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 288 5936