รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3091 : 2020-11-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3091
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ย. 2563 เวลา 09:49:09
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมนตร์นภา สมเคหา : โทร 022885914
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมนตร์นภา สมเคหา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 พ.ย. 2563 เวลา 11:05:30
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม