รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3089 : 2020-11-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3089
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ย. 2563 เวลา 09:12:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย : โทร 02-2885634
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคล
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 พ.ย. 2563 เวลา 10:11:53
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม