รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3085 : 2020-11-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3085
วันที่แจ้งซ่อม   16 พ.ย. 2563 เวลา 10:37:57
ผู้แจ้งซ่อม   นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ : โทร 022885781
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 พ.ย. 2563 เวลา 10:56:18
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall MS-Office2016
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม