รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3084 : 2020-11-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3084
วันที่แจ้งซ่อม   16 พ.ย. 2563 เวลา 09:48:51
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุจิตรา พิชัย : โทร 022885878
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุจิตรา พิชัย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 พ.ย. 2563 เวลา 09:34:20
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Harddisk เสียแนะนำให้สั่งซื้อผ่านพัสดุ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม