รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3079 : 2020-11-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3079
วันที่แจ้งซ่อม   9 พ.ย. 2563 เวลา 14:23:57
ผู้แจ้งซ่อม   ธันวภร แก้วน้อย : โทร 022885590
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 อาคาร เสมารักษ์ ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   ธันวภร แก้วน้อย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 พ.ย. 2563 เวลา 14:08:43
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม