รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3075 : 2020-11-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3075
วันที่แจ้งซ่อม   9 พ.ย. 2563 เวลา 07:24:19
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ : โทร 022885528
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 พ.ย. 2563 เวลา 09:13:19
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม