รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3057 : 2020-10-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3057
วันที่แจ้งซ่อม   30 ต.ค. 2563 เวลา 14:27:19
ผู้แจ้งซ่อม   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ : โทร 022885795
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ (อว.)
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ   -
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   รอคิวซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม(คิว)