รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3033 : 2020-10-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3033
วันที่แจ้งซ่อม   16 ต.ค. 2563 เวลา 10:51:56
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน์ : โทร 02 288 5607
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ต.ค. 2563 เวลา 13:27:09
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม