รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3032 : 2020-10-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3032
วันที่แจ้งซ่อม   16 ต.ค. 2563 เวลา 10:35:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ : โทร 02-2885875
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ต.ค. 2563 เวลา 11:40:46
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตั้งค่าหน้ากระุดาษใหม่
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม