รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3031 : 2020-10-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3031
วันที่แจ้งซ่อม   16 ต.ค. 2563 เวลา 10:30:25
ผู้แจ้งซ่อม   นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน : โทร 02885768
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ต.ค. 2563 เวลา 14:10:58
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม