รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3030 : 2020-10-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3030
วันที่แจ้งซ่อม   16 ต.ค. 2563 เวลา 10:20:47
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง : โทร 0812858054
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ต.ค. 2563 เวลา 11:40:03
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Power supply เสียแนะนำให้ส่งพัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม