รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3028 : 2020-10-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3028
วันที่แจ้งซ่อม   15 ต.ค. 2563 เวลา 10:12:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : โทร 022885623
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ต.ค. 2563 เวลา 10:52:14
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   install google chome
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม