รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3023 : 2020-10-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3023
วันที่แจ้งซ่อม   14 ต.ค. 2563 เวลา 11:03:19
ผู้แจ้งซ่อม   นางภคอร ทองโบราณ : โทร 022822855
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางภคอร ทองโบราณ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ต.ค. 2563 เวลา 09:40:54
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว mainboard เสียแนะนำใก้ส่งพัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม