รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3022 : 2020-10-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3022
วันที่แจ้งซ่อม   12 ต.ค. 2563 เวลา 14:42:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางวิลาวัลย์ สมสงวน : โทร 022885610
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวิลาวัลย์ สมสงวน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 ต.ค. 2563 เวลา 15:35:06
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม