รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3020 : 2020-10-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3020
วันที่แจ้งซ่อม   12 ต.ค. 2563 เวลา 11:45:19
ผู้แจ้งซ่อม   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ : โทร 0901654815
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 ต.ค. 2563 เวลา 15:01:27
ผู้ดำเนินการ   แจ้งซ่อมด้วยตนเอง
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม