รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3018 : 2020-10-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3018
วันที่แจ้งซ่อม   12 ต.ค. 2563 เวลา 09:05:18
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ : โทร 5816
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 ต.ค. 2563 เวลา 10:45:35
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม