รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3016 : 2020-10-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3016
วันที่แจ้งซ่อม   12 ต.ค. 2563 เวลา 08:49:18
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ : โทร 022885875
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ต.ค. 2563 เวลา 09:40:16
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม