รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3014 : 2020-10-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3014
วันที่แจ้งซ่อม   9 ต.ค. 2563 เวลา 16:10:47
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกัญณัช วงค์คำ : โทร 022885634
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายไพรินทร์ จันทราช
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 ต.ค. 2563 เวลา 10:45:48
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม