รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3009 : 2020-10-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3009
วันที่แจ้งซ่อม   9 ต.ค. 2563 เวลา 09:28:53
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ : โทร 022885570
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ต.ค. 2563 เวลา 09:59:04
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม