รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2947 : 2020-09-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2947
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ย. 2563 เวลา 12:26:25
ผู้แจ้งซ่อม   นายศตวรรฆ ประจงค์ : โทร 022885779
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายศตวรรฆ ประจงค์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 ก.ย. 2563 เวลา 10:22:54
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม