รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2946 : 2020-09-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2946
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ย. 2563 เวลา 10:34:54
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู : โทร 022885552
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ก.ย. 2563 เวลา 16:01:51
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม