รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2943 : 2020-09-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2943
วันที่แจ้งซ่อม   15 ก.ย. 2563 เวลา 13:32:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล : โทร 5944
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ก.ย. 2563 เวลา 15:59:20
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม