รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2942 : 2020-09-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2942
วันที่แจ้งซ่อม   15 ก.ย. 2563 เวลา 13:18:17
ผู้แจ้งซ่อม   นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ : โทร 022885642
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ก.ย. 2563 เวลา 16:02:23
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม