รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2940 : 2020-09-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2940
วันที่แจ้งซ่อม   15 ก.ย. 2563 เวลา 08:55:13
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวธัญธิดา ปรินทอง : โทร 5749
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวธัญธิดา ปรินทอง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ก.ย. 2563 เวลา 10:19:53
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม