รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2938 : 2020-09-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2938
วันที่แจ้งซ่อม   14 ก.ย. 2563 เวลา 09:46:40
ผู้แจ้งซ่อม   น.ส.วราพร ชาญชัยยุทธศักดิ์ : โทร 0850197432
สำนัก/กลุ่ม   หน่วยศึกษานิเทศก์
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   น.ส.วราพร ชาญชัยยุทธศักดิ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 ก.ย. 2563 เวลา 09:31:39
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Backup data และแจ้ง HP ดำเนินการต่อไป
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม