รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2936 : 2020-09-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2936
วันที่แจ้งซ่อม   11 ก.ย. 2563 เวลา 13:17:10
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : โทร 022885623
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 ก.ย. 2563 เวลา 13:42:04
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม