รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2931 : 2020-09-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2931
วันที่แจ้งซ่อม   10 ก.ย. 2563 เวลา 14:14:37
ผู้แจ้งซ่อม   นายวัชระ ด้วงเมือง : โทร 02-2885799
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายวัชระ ด้วงเมือง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ก.ย. 2563 เวลา 13:28:33
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม