รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2929 : 2020-09-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2929
วันที่แจ้งซ่อม   10 ก.ย. 2563 เวลา 09:48:57
ผู้แจ้งซ่อม   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : โทร 022885592
สำนัก/กลุ่ม   สถาบันภาษาจีน
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
 อาคาร สามัญฯ 99 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 ก.ย. 2563 เวลา 14:32:20
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม