รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2928 : 2020-09-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2928
วันที่แจ้งซ่อม   10 ก.ย. 2563 เวลา 08:42:53
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก : โทร 022885781
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 ก.ย. 2563 เวลา 10:54:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม