รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2839 : 2020-07-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2839
วันที่แจ้งซ่อม   31 ก.ค. 2563 เวลา 13:54:50
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล : โทร 022885835
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 ก.ค. 2563 เวลา 14:07:18
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม