รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2838 : 2020-07-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา Web Browser
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2838
วันที่แจ้งซ่อม   31 ก.ค. 2563 เวลา 11:32:50
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย : โทร 022885803-5
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
 อาคาร กลุ่มออกแบบฯ ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 ก.ค. 2563 เวลา 14:42:35
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม