รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2836 : 2020-07-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2836
วันที่แจ้งซ่อม   31 ก.ค. 2563 เวลา 11:02:58
ผู้แจ้งซ่อม   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย : โทร 02-2805514
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มงบประมาณ 3
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 ส.ค. 2563 เวลา 14:33:20
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม