รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2835 : 2020-07-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2835
วันที่แจ้งซ่อม   31 ก.ค. 2563 เวลา 10:28:24
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช : โทร 022885572
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 ก.ค. 2563 เวลา 14:43:43
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ถอด - เสียบ สาย USB ของเครื่องพิมพ์ใหม่
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม