รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2830 : 2020-07-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2830
วันที่แจ้งซ่อม   30 ก.ค. 2563 เวลา 10:26:54
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจรูญศรี แจบไธสง : โทร 022885808
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มศูนย์ PISA
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจรูญศรี แจบไธสง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 ก.ค. 2563 เวลา 14:12:58
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม