รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2825 : 2020-07-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2825
วันที่แจ้งซ่อม   29 ก.ค. 2563 เวลา 09:10:15
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน์ : โทร 022885789-90
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 ก.ค. 2563 เวลา 09:23:15
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม