รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2824 : 2020-07-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2824
วันที่แจ้งซ่อม   24 ก.ค. 2563 เวลา 10:24:29
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมนตร์นภา สมเคหา : โทร 02-2885913
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมนตร์นภา สมเคหา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    24 ก.ค. 2563 เวลา 14:31:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม