รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2759 : 2020-07-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2759
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.ค. 2563 เวลา 08:44:33
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย : โทร 022885669
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2563 เวลา 11:32:48
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม