รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2758 : 2020-07-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2758
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.ค. 2563 เวลา 08:36:52
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวธัญธิดา ปรินทอง : โทร 5749
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวธัญธิดา ปรินทอง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2563 เวลา 02:01:18
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   DTK PowerSupplier Failed
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม