รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2757 : 2020-06-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2757
วันที่แจ้งซ่อม   30 มิ.ย. 2563 เวลา 10:38:22
ผู้แจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ : โทร 022885597
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 มิ.ย. 2563 เวลา 13:53:28
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม