รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2756 : 2020-06-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2756
วันที่แจ้งซ่อม   30 มิ.ย. 2563 เวลา 09:51:42
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร : โทร 022885552
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2563 เวลา 14:42:09
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม