รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2755 : 2020-06-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2755
วันที่แจ้งซ่อม   30 มิ.ย. 2563 เวลา 09:30:56
ผู้แจ้งซ่อม   นายสรานันต์ สงวนสัตย์ : โทร 022885757
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสรานันต์ สงวนสัตย์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2563 เวลา 02:05:37
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม